MATURITA JARO 2020

  

Maturitní zkouška se řídí platnou legislativou, tj. Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a maturitní vyhláškou č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel. Veškeré informace ohledně maturitní zkoušky včetně výše jmenovaných předpisů najdete na stránkách https://maturita.cermat.cz/.

Maturitní zkoušku může konat pouze žák, který úspěšně  ukončil poslední ročník oboru vzdělání s maturitní zkouškou.

 

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

·         společné (státní) 

·         profilové (školní)

Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Přihlašování k maturitní zkoušce

Žák podává k maturitní zkoušce v řádném termínu, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k MZ řediteli školy, a to nejpozději:

a.       do 2. prosince 2019 pro jarní zkušební termín,

b.      do 25. června 2020 pro podzimní zkušební termín.

Náležitosti přihlášky jsou dány vyhláškou č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel.

Žáci, kteří se hlásí k opravné zkoušce, podepsanou přihlášku doručí do 1. prosince na sekretariát školy.

 

Termíny jarních maturitních zkoušek

Didaktické testy:

·         4. 5. – 6. 5. 2020

Písemné práce: 

·           8. 4. 2020 – PP ČJL

·         30. 4. 2020 – PP CJ

Ústní MZ:

·         4. AT: 18. 5. – 19. 5. 2020

·         4. PO:  25. 5. – 27. 5. 2020

  

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky 

Obsah profilové části stanoví ředitel školy v souladu s ŠVP daného oboru. Profilová zkouška ověřuje kompletní znalosti a dovednosti získané v průběhu studia.

 

Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČJL

Školní seznam literárních děl pro jarní a podzimní termín ústních maturitních zkoušek 2020 z ČJL

Žák si připraví podle kritérií pro výběr 20 literárních děl ze školního seznamu literárních děl a odevzdá řediteli školy vlastní seznam:

   a. do 31. března 2020 pro jarní zkušební období, 

   b. do 30. června 2020 pro podzimní zkušební období.

Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky dílo z celého školního seznamu.


Upozornění: Vybraná díla musí být v seznamu očíslovaná.

 

Povolené pomůcky

   Matematika didaktický test: Matematické, fyzikální a chemické tabulky, rýsovací potřeby a   

                                                 kalkulátor bez grafického režimu, bez řešení rovnic a úprav

                                                 algebraických výrazů.

 Český jazyk didaktický test: nejsou povoleny žádné pomůcky

   Český jazyk písemná práce: Pravidla českého pravopisu

   Cizí jazyk didaktický test: nejsou povoleny žádné pomůcky

     Cizí jazyk písemná práce: slovníky bez přílohy věnované písemnému projevu

   

 

 

    V Čáslavi 30. 8. 2019

                                                                                                    Ing. Bc. Luděk Fišera v. r.                                                                                                                      ředitel SOŠ a SOU dopravní Čáslav,
                                                                                                příspěvková organizace